Ochrona danych osobowych - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta

Ochrona danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
adres: 27-353 Rzeczniów 1A
 
tel.: 48 616 70 06
 
e-mail:  spzpozrzeczniow@gazeta.pl
 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Michał Wójcik, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@spzpozrzeczniow.pl
 
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  
Celem przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie jest ochrona stanu zdrowia,  świadczenie  usług medycznych lub leczenie pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 pkt. 6 u.o.d.o.).
  
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie przetwarza dane osobowe w zakresie:
      
   • dane identyfikujące osobę: imię i nazwisko, płeć, pesel, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego,
   • dane adresowe i teleadresowe, e-mail, telefon,
   • dane o stanie zdrowia.
          
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącym obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym dokonano ostatniego wpisu lub 30 lat - w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia.
  
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści