Poza kolejnością - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta
Poza kolejnością
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020. poz. 1398 z późn. zm.) w zakresie uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają:
· kobiety w ciąży;
· świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a (tj. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu);
· świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1b (tj. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji);
· osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (tj. „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, „Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”);
· inwalidzi wojenni i wojskowi;
 · żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 · cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 · kombatanci;
 · działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 · osoby deportowane do pracy przymusowej;
 · uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 · weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.


Osoby, o których mowa w art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), czyli inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" lub weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, mają prawo być przyjęte bez kolejki („po” przypadkach pilnych, a „przed” stabilnymi).

Od 1 lipca 2018r. również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści