Rejestracja skierowań - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta
Rejestracja skierowań
PROWADZENIE LISTY OCZEKUJĄCYCH W SPZPOZ W RZECZNIOWIE - PRACOWNIA FIZJOTERAPII
 
Niektóre prawa i obowiązki pacjenta dot. rejestracji oraz listy oczekujących
 
       I.            Rejestracja skierowania

 
Pacjent zgłaszający się do pracowni fizjoterapii, wpisywany jest do elektronicznego systemu kolejek oczekujących.  

 
Wymagane dokumenty:
 
1.      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 
2.      skierowanie zawierające następujące elementy:
 
·         pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ;
 
·         imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania świadczeniobiorcy;
 
·         rozpoznanie w języku polskim;
 
·         kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
 
·         opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 
·         choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik, zespolenie metalowe, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 
·         zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby zabiegów;
 
·         pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.
 

UWAGA!!!
 
Skierowanie na zabiegi traci ważność - w przypadku gdy nie zostało zarejestrowane -
w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 
W warunkach ambulatoryjnych, w cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych,
nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie, tzn. w  5 okolicach lub 5 rodzajach.

 
     II.            Wpis na listę oczekujących

 
• Wpisywanie pacjenta na listy oczekujących następuje w dniu zgłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracowni fizjoterapii.

 
• Realizując podstawowy obowiązek informowania Świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu, świadczeniodawca może na skierowaniu odnotować datę udzielenia świadczenia, rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście oraz datę dokonania wpisu na listę. Adnotację należy potwierdzić pieczęcią Świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie pacjenta na listę.

 
• Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczany jest poprzez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok). Jeśli przekracza on 6 miesięcy licząc od daty wpisu na listę oczekujących, dopuszczalne jest wskazanie terminu z dokładnością do tygodnia (terminem wskazanym jest pierwszy dzień tygodnia - poniedziałek). W tym przypadku dokładny termin realizacji świadczenia powinien zostać przekazany pacjentowi nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie musi być skuteczne, kontakt ze Świadczeniobiorcą lub jego opiekunem może być osiągnięty w sposób ustalony w trakcie wpisywania na listę oczekujących.

 
• Świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących także w sytuacji, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy danej placówki medycznej z oddziałem wojewódzkim NFZ. Wykazane jest jednak poinformowanie pacjentów o tym fakcie i o konieczności sprawdzenia w późniejszym czasie sytuacji na liście oczekujących po podpisaniu nowej umowy, lub renegocjacji warunków finansowych.

 
   III.            Zmiany i rezygnacje

 
Pacjent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Świadczeniodawcę, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie oraz o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej. Niedopełnienie obowiązku terminowego zgłoszenia się na turę zabiegów fizjoterapeutycznych bez wcześniejszego zgłoszenia,  skutkuje wykreśleniem z kolejki oczekujących.
 
O każdej zmianie danych adresowych czy telefonu, pacjent powinien powiadomić Świadczeniodawcę.
 
O zmianie stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wykonania świadczenia opieki zdrowotnej w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje Świadczeniodawcę, który jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie.

 
 
  IV.            Bez kolejki

Osoby, o których mowa w art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), czyli inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" lub weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, mają prawo być przyjęte bez kolejki („po” przypadkach pilnych, a „przed” stabilnymi).


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści