Teleporady - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta
ZASADY UDZIELANIA TELEPORADY/WIDEOPORADY
 
W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie  epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w  SPZPOZ w Rzeczniowie.

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy, że
 
SPZPOZ w Rzeczniowie udziela teleporad drogą telefoniczną oraz wideoporad drogą internetową.
 
 
Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 
Teleporada realizowana jest poprzez kontakt wyłącznie telefoniczny - używane są wówczas linie telefoniczne stacjonarne lub sieci komórkowe.
 
Wideoporada realizowana jest poprzez użycie systemów teleinformatycznych umożliwiających rejestrację i obsługę wizyty, przy jednoczesnym połączeniu dźwiękowo-wizualnym z pacjentem – w aplkacji mMedica (Asseco Poland S.A.). Wszyscy lekarze POZ mają możliwość nawiązywania oraz odbierania połączeń video dzięki zainstalowanym kamerom internetowym w każdym gabinecie.
 
Wideoporady realizowane są wyłącznie na wyraźne życzenie pacjenta. Niezbędny jest wówczas dostęp do Internetu oraz włączona kamera internetowa + mikrofon / aparat w telefonie komórkowym lub tablecie. Pacjent otrzymuje w wiadomości SMS lub na email specjalny link, który umożliwia połączenie on-line oraz realizację wizyty na odległość.
 
UWAGA! Wybierając wideoporadę, pacjent automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie obrazu oraz dźwięku, które mogą być zapisywane (archiwizowane) i traktowane jako jedna z form dokumentacji medycznej.
 
Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 
 
Terminy teleporad ustalane są:
 
a) telefonicznie przez pracowników Rejestracji danej jednostki organizacyjnej (Ośrodka Zdrowia) SPZPOZ w Rzeczniowie.
  
Numery kontaktowe do Rejestracji:
 
§ Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie - tel. 48 61 67 006 / 48 340 19 31
 
§ Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - tel. 48 61 67 064
 
§ Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli - tel. 48 61 62 293
 
 
b)  przez rejestrację on-line na stronie zakładu : spzpozrzeczniow.pl
 
Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez wybrany personel medyczny.
 
 
Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed rozpoczęciem teleporady pacjent powinien potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego (w przypadku wideoporady) lub na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Wykorzystane do tego celu może być również Internetowe Konto Pacjenta.
 
Drogą telefoniczną/poprzez wideokonsultację realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym stacjonarnym.
 

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady,  może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej. Pacjent jest informowany o ustalonym terminie wizyty w bezpośrednim  kontakcie z lekarzem.
 
Również sam pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 
 
W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu/połączenia od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie krótszych niż 5 minut), uznaje się, że pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
 

Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta (IKP) https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).  Dokonuje również odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 
  
 
·      Sposoby realizacji e-recepty:
 
Pacjent podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać e-receptę (receptę elektroniczną) w formie:
 
a) podania w czasie wizyty czterocyfrowego kodu recepty,
 
b) wydruku recepty z czterocyfrowym kodem,
 
c) SMS-a  z czterocyfrowym kodem, pod warunkiem zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta i zaznaczenia opcji powiadomień przez SMS,
 
d) e-mail, w którym będzie dostępna informacja o czterocyfrowym kodzie  w postaci pliku pdf pod warunkiem zalogowania się  do  Internetowego Konta Pacjenta i zaznaczenia opcji powiadomień przez  e-mail.

 
 
·         Sposoby realizacji e-skierowania:
 
Pacjent podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać e-skierowanie (dokument elektroniczny) w formie:
 
a)  wydruku informacyjnego z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę (w tym czterocyfrowy kod),
 
b)  SMS-a, z czterocyfrowym kodem,
 
c)  e-mail, w którym będzie dostępna informacja o wystawionym skierowaniu w postaci pliku pdf.
 
 
W celu otrzymywania danych dostępowych do e-skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), ma możliwość zaznaczenia  opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem: pacjent.gov.pl. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie e-dowodu lub Profilu Zaufanego. W celu realizacji e-skierowania tj. zapisania się na usługę medyczną w wybranej  placówce medycznej obsługującej e-skierowania  pacjent podaje kod dostępu wraz ze swoim numerem PESEL.
 
 
Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania  opatrzonym podpisem wystawiającego może zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-skierowania jak i w każdej placówce nie obsługującej jeszcze e-skierowań (do 8 stycznia 2021 r.)
 
Odbiór skierowania jest możliwy w każdej jednostce SPZPOZ w Rzeczniowie w godzinach pracy poprzez odbiór osobisty lub upoważnioną osobę (należy skontaktować się z rejestracją, następnie pracownik przekaże skierowanie pacjentowi).

 
 
·           Sposoby realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
 
W przypadku tego rodzaju zlecenia otrzymuje się od lekarza wystawiającego unikalny numer identyfikacyjny zlecenia, który jest automatycznie generowany podczas tworzenia zlecenia.
 
Na podstawie tego numeru oraz numeru PESEL można zrealizować zlecenie w każdej placówce posiadającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie jest konieczna papierowa wersja zlecenia do jego realizacji.

 
 
·      Sposoby realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:
 
W trakcie udzielania teleporady lekarz może wydać zlecenie na badania laboratoryjne w formie wydruku który jest przekazywany do punktu pobrań /gabinetu zabiegowego w placówce w której udzielono teleporady. W przypadku zmiany miejsca realizacji zlecenia na badania laboratoryjne (inny punkt pobrań) konieczny jest odbiór osobisty lub  przez upoważnioną osobę.
 
W przypadku wydania  zlecenia na badania obrazowe u podwykonawców (RTG, USG itp.) należy zgłosić się po odbiór zlecenia w wersji papierowej.
 
 
Zlecenia na badania laboratoryjne są realizowane w punktach pobrań /gabinetach zabiegowych poszczególnych jednostek organizacyjnych SPZPOZ w Rzeczniowie w dniach i godzinach:
 
Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie:                                         poniedziałek, środa, piątek:                8.00-10.00
 
Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli:                                   środa                                                  8.00-10.00
 
Ośrodek Zdrowia w Grabowcu:                                            piątek                                                  8.00-10.00

 
 
·      Wszystkie porady udzielane przez nasz personel medyczny (również te z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość), gwarantują poufność i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną. SPZPOZ w Rzeczniowie stosuje wszelkie niezbędne rozwiązania techniczno-organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w tym danych medycznych. W przypadku przekazywania informacji (w postaci graficznej i tekstowej) dotyczącej stanu zdrowia pacjenta (w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej) za pośrednictwem poczty e-mail stosowane jest zabezpieczenie w postaci szyfrowanego  archiwum. Hasło podawane jest podczas rozmowy telefonicznej lub wysyłane sms’em. W przypadku korzystania z eRejestracji (link przekierowujący dostępny na stronie spzpozrzeczniow.pl), wszelkie dokumenty przesyłane są bezpośrednio na konto użytkownika. Po zalogowaniu się do eRejestracji (http://31.0.224.62:8885/portal) (przy użyciu podpisu cyfrowego lub tokenu) w trybie rzeczywistym pacjent może pobierać i przeglądać przesyłane pliki.

 
 
Wszystkie działania mają na celu ograniczanie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars-CoV-2.

 
Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta - bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informację o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.p/internetowe-konto-pacjenta).
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści