Dokumentacja medyczna - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta
Dokumentacja medyczna
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SPZPOZ w Rzeczniowie oraz Ustawą o działalności leczniczej udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek.
 
 
Realizacja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.
 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia bądź osoba bliska (ostatnia nowelizacja ustawy).
  
Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w art. 27 powoływanej ustawy,
w tym m.in.:
 
·         poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów,
 
·         na informatycznym nośniku danych,
 
·         za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 
·         do wglądu, w siedzibie przychodni.
 
 
Wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w biurze (Statystyka medyczna / Księgowość) w Ośrodku Zdrowia w Rzeczniowie, rejestracji (Ośrodek Zdrowia w Grabowcu, Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli) oraz na stronie internetowej spzpozrzeczniow.pl (do pobrania w formacie pdf).

 
Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta można składać w pomieszczeniu Statystyka/Księgowość SPZPOZ w Rzeczniowie, w dni robocze w godz. 8:00  - 16:00 lub przesłać skan z podpisem pocztą e-mail na adres: spzpozrzeczniow@gazeta.pl lub bezpośrednio na adres:
  
SPZPOZ w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów
 

Opłaty (obowiązujące od dnia 6 maja 2019r.)
 
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. ustawy.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019 Kierownika SPZPOZ w Rzeczniowie z dnia 6.05.2019r. w sprawie zmiany opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, od dnia 6.05.2019r. obowiązują poniżej wymieniony stawki:

   
Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,25 zł.
 
Cena jednej strony odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej wynosi 8,20 zł.
 
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 1,65 zł.

BEZPŁATNIE w przypadku pierwszorazowego wniosku.

   
Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela:
 
Dział Statystyki medycznej SPZPOZ w Rzeczniowie osobiście i pod numerem telefonu: 48 61 67 006.
 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści